MENU

Ochrana osobních údajů

KURZY PLAVIDLA

Ochrana osobních údajů a GDPR

Dovolte nám, abychom Vás touto cestou informovali o zpracování osobních údajů naší společností. Naše informace zohledňují nedávné změny právních předpisů Evropské unie na ochranu údajů (GDPR) a objasňují způsob, jakým shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme Vaše údaje.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost MARAWORK s.r.o. se sídlem Stehlíkova 1012/25, Suchdol, Praha 6 165 00, IČ: 088 57 431 (dále jen “AGENTURA“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů naší AGENTUROU, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů AGENTUROU. AGENTURA zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

AGENTURA zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje AGENTURA shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně tři roky po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Základní účely zpracování osobních údajů AGENTUROU:

Rozsah zpracování osobních údajů AGENTUROU:

AGENTURA zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:
identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, rodné číslo;
adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa;
další osobní údaje: číslo bankovního účtu, další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona, obrazový záznam, biometrické údaje v souladu se zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zdroje osobních údajů:

AGENTURA získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob.
AGENTURA vždy informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a AGENTUROU společností a také významně zefektivní poskytování služeb.
AGENTURA dále získává osobní údaje z veřejných evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů. pro obnovení hesla.

Zpracovatelé a příjemci

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle AGENTUROU zpracovávány také Zpracovateli AGENTURY, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ.

Zpracovateli osobních údajů AGENTURY jsou zejména:

náhradní dodavatelé nebo poskytovatelé služeb, dodavatelé kamerových a přístupových systémů umístěných v prostorách provozovny AGENTURY další osoby v souvislosti s uzavíráním, správou a archivací smluv a souvisejících dokumentů, osoby, které poskytují správci služby v případě, že se zákazník rozhodne služeb využít, jiné třetí strany, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností AGENTURY.
AGENTURA zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je A technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje AGENTURA i od Zpracovatelů osobních údajů. AGENTURA informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.
AGENTURA poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že AGENTURA nebo smluvní Zpracovatel AGENTURY provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

požádat AGENTURU nebo jeho smluvního Zpracovatele o vysvětlení;

požadovat, aby AGENTURA nebo jeho smluvní Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

AGENTURA vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Máte dotazy? Nevíte jaký kurz zvolit? Potřebujete poradit? Neváhejte a zavolejte nám!
Sledujte nás