MENU

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

KURZY PLAVIDLA

KOMLETNÍ ŽÁDOST A JEJÍ PŘÍLOHY

Všechny tyto náležitosti musí být doručeny v originálech na naši adresu ať poštou nebo osobně nejpozději 3. týdny před termínem konání přípravného kurzu. Zajišťujeme veškerou administrativu spojenou se zajištěním termínu zkoušky na plavebním úřadu.

Pokyny k vyplnění žádosti o vydání průkazu vůdce malého plavidla a mezinárodního průkazu vůdce rekreačního plavidla

 • Všechny údaje vyplňujte hůlkovým písmem.
 • Údaje o žadateli vyplňte dle průkazu totožnosti, za který je považován:
  • platný občanský průkaz,
  • platný cestovní pas,
  • dokument jiného státu, který prokazuje Vaši totožnost a obsahuje jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost a fotografii.
 • Tento průkaz totožnosti s sebou přineste ke zkoušce způsobilosti.
 • Průkaz způsobilosti k vedení malého a rekreačního plavidla se vyžaduje pro plavidlo délky nepřesahující 20 m s celkovou hmotností včetně povoleného zatížení nad 1000 kg, s vlastním strojním pohonem o výkonu nad 4 kW.
 • Mezinárodní průkaz způsobilosti k vedení malého a rekreačního plavidla prokazuje způsobilost pro plavbu na zahraničních vodních cestách. Mohou ho získat i cizí státní příslušníci, pouze však ti, kteří jsou držiteli víza k pobytu nad 90 dnů (§ 30 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb.) nebo jiného víza (§ 49 odst. 1 a 2 zákona č. 326/1999 Sb.) nebo povolení k pobytu (§ 65 – 67 zákona č. 326/1999 Sb.).
 • Do pravého horního rohu žádosti uveďte Vámi požadovaný termín zkoušky.
 • Uhraďte správní poplatek v hotovosti v pokladně úřadu nebo kolkovou známkou.
  Pokud budete platit kolkovými známkami, nalepte kolkovou známku ve stanovené hodnotě:
  • vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo vydání nebo rozšíření průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla a mezinárodního průkazu vůdce rekreačního plavidla ve vnitrozemské plavbě a pro příbřežní plavbu na moři – 500 Kč,
  • ztráta, odcizení, zničení dokladu původního apod. – 100 Kč,
  • výměna starého typu za nový na žádost držitele – 100 Kč,
  • změna osobních údajů – 100 Kč,
  • uplynutí doby platnosti – 100 Kč.
 • Obě části kolkové známky žadatel nalepí na žádost. Je-li známek více a nevešly by se do vymezeného prostoru pro kolkovou známku a platbu v hotovosti na přední straně žádosti, nalepí je všechny na zadní stranu žádosti do levého horního rohu. Známky se nesmí překrývat.
 • Správní poplatek lze zaplatit v hotovosti v pokladně úřadu. Žadatel obdrží potvrzení, které osobně předloží zaměstnanci podatelny nebo úseku dokladů osob.
 • Zakřížkujte požadovanou kategorii a oblast plavby:
  • M20 – plavidla bez vlastního strojního pohonu a bez plachet a s vlastním strojním pohonem o výkonu do 20 kW.
  • M – plavidla bez vlastního strojního pohonu a bez plachet a s vlastním strojním pohonem (podmíněno vykonáním praktické zkoušky).
  • Oblast I – držitel tohoto průkazu je oprávněn vést rekreační plavidlo výše uvedených kategorií v České republice a na zahraničních vnitrozemských vodních cestách, věk nejméně 16 let. Průkaz se vystavuje bez zkoušky na základě získání oprávnění alespoň M nebo M100 nebo M20.
  • Oblast C – držitel tohoto průkazu je oprávněn vést rekreační plavidlo výše uvedených kategorií na moři do vzdálenosti nepřevyšující 1 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, kdy maximální síla větru nepřesáhne 4 stupně Beaufortovy stupnice. Průkaz se vystavuje na základě zkoušky.
 • Do rubriky „Jsem držitelem průkazu“ zapište platné průkazy, na jejichž základě žádáte o vydání (rozšíření) průkazu.
 • Ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, stanovila Státní plavební správa pro splnění všech podmínek pro získání dokladu, včetně vykonání zkoušky v řádném a jednom opravném termínu, lhůtu 4 měsíců ode dne přijetí žádosti do evidence.
 • Připojte místo, datum a žádost podepište do středu ohraničeného obdélníku, a to dostatečně výrazně, nejlépe tenkým černým fixem nebo výrazným perem nebo propisovací tužkou (tenký podpis není čitelný po elektronickém převedení na průkaz)
 • Za žadatele mladšího 18 let podepíše na konci žádosti na vyznačeném místě zákonný zástupce. Průkaz vůdce malého plavidla může získat osoba starší 16 let.
 • UPOZORNĚNÍ: Žadatelé o kategorii M a S (bez omezení) musí Ověření praktických dovedností u pověřené osoby absolvovat před podáním žádosti na pobočky SPS!!! Bez osvědčení o ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla přiloženého k žádosti není možné přijmout žadatele k teoretické zkoušce. (novinka 2023)
 • K žádosti přiložte:
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti (ne starší 3 měsíců),
Máte dotazy? Nevíte jaký kurz zvolit? Potřebujete poradit? Neváhejte a zavolejte nám!
Sledujte nás