OSVĚDČENÍ ČÍSLO: 2024/__________

OSVĚDČENÍ O VÝSLEDKU
OVĚŘENÍ PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ
PŘI VEDENÍ MALÉHO PLAVIDLA

Příjmení, jméno:
Bydliště:
Datum narození:
Prokázal(a) u pověřené osoby:Marek Holý

(jméno fyzické osoby/název právnické osoby, pověřené podle § 25a zákona č. 114/1995
Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů)

Číslo pověření k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla: 000205

Praktické dovednosti při vedení malého plavidla v souladu se zákonem č. 114/1995
Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů kategorie M.

V Přerově dne:

Podpis pověřené fyzické osoby/zástupce pověřené právnické osoby:

______________________
Podpis: Marek Holý