FORMULÁŘE KE STAŽENÍ


Žádost na Státní plavební společnost o vydání plavebního dokladu
otevřít
Vzorově  vyplněná žádost
otevřít
Potvrzení o zdravotní prohlídce
otevřít

Žádost a její přílohy:

Všechny tyto náležitosti musí být doručeny v originálech na naši adresu ať poštou nebo osobně nejpozději 14 dnů před termínem konání přípravného kurzu.

Zajišťujeme veškerou administrativu spojenou se zajištěním termínu zkoušky na plavebním úřadu.


Podmínky, které musí žadatel splnit

Kategorie M20, M
 • věk nejméně 16 let,

 • úspěšné absolvování teoretické zkoušky alespoň pro kategorii M nebo M20,

 • úspěšné absolvování ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby pro kategorii M

Předkládané doklady a náležitosti

 • žádost o vydání plavebního dokladu (formulář žádosti je ke stažení ZDE ve formátu PDF.
  Doporučujeme podrobně prostudovat pokyny k vyplnění žádosti viz níže.

 • lékařský posudek (ve vztahu k vedení malého plavidla), ne starší než 3 měsíce, formulář je dostupný ZDE ve formátu PDF.

 • osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla vydané pověřenou osobou 

 • 1x fotografie pasového formátu 3,5×4,5 cm ne starší než 1 rok,

 • správní poplatek 500,-Pokyny k vyplnění žádosti o vydání průkazu vůdce malého plavidla a mezinárodního průkazu vůdce rekreačního plavidla
 • Všechny údaje vyplňujte hůlkovým písmem.
 • Údaje o žadateli vyplňte dle průkazu totožnosti, za který je považován:
  • platný občanský průkaz,
  • platný cestovní pas,
  • dokument jiného státu, který prokazuje Vaši totožnost a obsahuje jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost a fotografii.
 • Tento průkaz totožnosti s sebou přineste ke zkoušce způsobilosti.
 • Průkaz způsobilosti k vedení malého a rekreačního plavidla se vyžaduje pro plavidlo délky nepřesahující 20 m s celkovou hmotností včetně povoleného zatížení nad 1000 kg, s vlastním strojním pohonem o výkonu nad 4 kW.
 • Mezinárodní průkaz způsobilosti k vedení malého a rekreačního plavidla prokazuje způsobilost pro plavbu na zahraničních vodních cestách. Mohou ho získat i cizí státní příslušníci, pouze však ti, kteří jsou držiteli víza k pobytu nad 90 dnů (§ 30 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb.) nebo jiného víza (§ 49 odst. 1 a 2 zákona č. 326/1999 Sb.) nebo povolení k pobytu (§ 65 – 67 zákona č. 326/1999 Sb.).
 • Do pravého horního rohu žádosti uveďte Vámi požadovaný termín zkoušky.
 • Uhraďte správní poplatek v hotovosti v pokladně úřadu nebo kolkovou známkou. Pokud budete platit kolkovými známkami, nalepte kolkovou známku ve stanovené hodnotě:
  • vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo vydání nebo rozšíření průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla a mezinárodního průkazu vůdce rekreačního plavidla ve vnitrozemské plavbě a pro příbřežní plavbu na moři – 500 Kč,
  • ztráta, odcizení, zničení dokladu původního apod. – 100 Kč,
  • výměna starého typu za nový na žádost držitele – 100 Kč,
  • změna osobních údajů – 100 Kč,
  • uplynutí doby platnosti – 100 Kč.
 • Obě části kolkové známky žadatel nalepí na žádost. Je-li známek více a nevešly by se do vymezeného prostoru pro kolkovou známku a platbu v hotovosti na přední straně žádosti, nalepí je všechny na zadní stranu žádosti do levého horního rohu. Známky se nesmí překrývat.
 • Správní poplatek lze zaplatit v hotovosti v pokladně úřadu. Žadatel obdrží potvrzení, které osobně předloží zaměstnanci podatelny nebo úseku dokladů osob.
 • Zakřížkujte požadovanou kategorii a oblast plavby:
  • M20 – plavidla bez vlastního strojního pohonu a bez plachet a s vlastním strojním pohonem o výkonu do 20 kW.
  • M – plavidla bez vlastního strojního pohonu a bez plachet a s vlastním strojním pohonem (podmíněno vykonáním praktické zkoušky).
  • Oblast I – držitel tohoto průkazu je oprávněn vést rekreační plavidlo výše uvedených kategorií v České republice a na zahraničních vnitrozemských vodních cestách, věk nejméně 16 let. Průkaz se vystavuje bez zkoušky na základě získání oprávnění alespoň M nebo M100 nebo M20.
  • Oblast C – držitel tohoto průkazu je oprávněn vést rekreační plavidlo výše uvedených kategorií na moři do vzdálenosti nepřevyšující 1 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, kdy maximální síla větru nepřesáhne 4 stupně Beaufortovy stupnice. Průkaz se vystavuje na základě zkoušky.
 • Do rubriky „Jsem držitelem průkazu“ zapište platné průkazy, na jejichž základě žádáte o vydání (rozšíření) průkazu.
 • Ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, stanovila Státní plavební správa pro splnění všech podmínek pro získání dokladu, včetně vykonání zkoušky v řádném a jednom opravném termínu, lhůtu 4 měsíců ode dne přijetí žádosti do evidence.
 • Připojte místo, datum a žádost podepište do středu ohraničeného obdélníku, a to dostatečně výrazně, nejlépe tenkým černým fixem nebo výrazným perem nebo propisovací tužkou (tenký podpis není čitelný po elektronickém převedení na průkaz)
 • za žadatele mladšího 18 let podepíše na konci žádosti na vyznačeném místě zákonný zástupce.
 • K žádosti přiložte:
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti (ne starší 3 měsíců),
  • 1 fotografii pasového formátu 3,5 x 4,5 cm ne starší jednoho roku.